- Đơn chưa đặt hàng: 1,

2. Điều chỉnh một tài liệu HTML

(1909 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(2416 lần đọc)   Trang In


Bây giờ bạn đã có tài liệu HTML đầu tiên của bạn, bạn sẽ học cách điều chỉnh tài liệu và nhìn thấy sự cập nhật trong tài liệu của bạn.

Mục đích

Sau bài học này bạn sẽ có thể:
 • Mở lại workspace cho trang Web của bạn.
 • Thực hiện các thay đổi trong tài liệu HTML bằng cách sử dụng trình soạn thảo.
 • Nạp lại tài liệu trong Web browser để thấy được sự thay đổi.

Bài học

Mở lại workspace của bạn

Lưu ý: Nếu bạn không có tài liệu từ bài học trước, bạn có thể download lại ngay bây giờ.

Để hoàn tất bài học này bạn cần tạo nên cửa sổ thứ hai và mở lại cửa sổ soạn thảo văn bản bạn đã sử dụng trong bài học trước. Sau đây là những bước cần thiết để làm công việc đó:

 

 1. Nếu chưa có, tạo cửa sổ mới bằng cách chọn New Window từ thực đơn File .
 2. Sử dụng Open File... từ thực đơn File để tìm và mở lại tập tin HTML bạn đã tạo ra trong ví dụ trước.
 3. Mở lại chương trình soạn thảo văn bản.
 4. Trong chương trình soạn thảo, mở tập tin ("Volc.htm") bạn đã tạo ra trong bài học trước.
  Chú ý: Nếu bạn sử dụng Windows, tập tin của bạn nên có tên là "VOLC.HTM".

  Từ nay chúng tôi xem như bạn dễ dàng mở được workspace của bạn.

Tạo sự thay đổi trong tài liệu HTML.

 1. Chuyển đến cửa sổ trình soạn thảo.
 2. Sau đoạn văn bản bạn đã đánh từ bài học trước, nhấn ENTER một vài lần và đánh thêm đoạn văn sau:
  
  A volcano is a location where magma, 
  or hot melted rock from within a planet, 
  reaches the surface. It may happen violently, 
  in a massive supersonic explosion, or more 
  quietly, as a sticky, slow lava flow. 
  
  Lưu ý rằng đoạn văn bản này phải ở trên những tag </body></html> nằm ở cuối tập tin HTML.

   

 3. Chọn Save từ thực đơn File để cập nhật sự thay đổi trong tập tin HTML của bạn.

Nạp lại tài liệu trong Web Browser

Trở lại browser workspace của bạn, nơi mà phiên bản trước của tập tin được hiển thị. Lưu ý rằng những dòng chữ bạn mới nhập vào chưa được nhìn thấy. Để thấy được sự thay đổi , sử dụng button Reload hoặc thực đơn có trong web browser của bạn. Yêu cầu này ra lệnh cho Web browser đọc lại cùng một tập tin HTML và hiển thị lại nó cùng với các sự thay đổi đã được tạo ra. Bạn sẽ nhìn thấy những dòng chữ bạn mới nhập vào.

Lưu ý rằng Web browser sẽ bỏ qua những dòng trống mà bạn đã nhập. Mặc dầu vậy, có thể bạn vẫn muốn sử dụng những dòng trắng (blank line), những khoảng trắng, và cả những tag chú thích mà chúng ta đã thấy trong bài 1 để làm cho tập tin HTML của bạn dễ đọc hơn trong trình soạn thảo văn bản.

Sử dụng Drag và Drop!

Có thể có một cách dễ dàng hơn để nạp và xem các trang HTML của bạn. Bạn cần phải sắp xếp lại trong máy của bạn để có thể nhìn thấy icon cho các tập tin HTML của bạn bên ngoài cửa sổ web browser. Sau đó click và drag icon của tập tin "Volc.htm" hay "Volc.htm" thẳng vào cửa sổ web browser của bạn. Đúng vậy! trang của bạn sẽ được hiển thị nếu máy tính của bạn có hổ trợ hoạt động drag và drop (Chúng tôi biết chắc rằng Macintosh System 7.5 và Windows 95 có hổ trợ hoạt động này.)

Kiểm tra công việc của bạn

Hãy so sánh tài liệu của bạn với ví dụ mẫu sẵn có. Nếu trang Web của bạn trông khác với mẫu, hãy xem lại văn bản mà bạn đã đánh vào trong trình soạn thảo văn bản. Hãy chắc chắn rằng nó phù hợp với những chỉ dẫn trong đoạn Tạo sự thay đổi trong tài liệu của bạn của bài này.

 

Xem lại

Xem lại những chủ đề sau:
 1. Làm thế nào để mở lại workspace của bạn?
 2. Những bước nào được sử dụng để thay đổi nội dung tài liệu HTML của bạn?
 3. Làm thế nào hiển thị và nhìn thấy sự thay đổi trong Web browser?

Thực tập tự do

Tương tự như trong bài học, hãy điều chỉnh tài liệu HTML riêng của bạn đã tạo ra trong bài học vừa rồi. Thêm một vài câu và hãy kiểm tra trong browser của bạn khi nạp lại nó.

Đi đến phần tiếp theo....

Bây giờ bạn đã biết về quá trình soạn thảo, chúng ta sẽ thêm những tiêu đề to và có sức hấp dẫn hơn vào tài liệu HTML của bạn.Bây giờ bạn đã có tài liệu HTML đầu tiên của bạn, bạn sẽ học cách điều chỉnh tài liệu và nhìn thấy sự cập nhật trong tài liệu của bạn.

Mục đích

Sau bài học này bạn sẽ có thể:
 • Mở lại workspace cho trang Web của bạn.
 • Thực hiện các thay đổi trong tài liệu HTML bằng cách sử dụng trình soạn thảo.
 • Nạp lại tài liệu trong Web browser để thấy được sự thay đổi.

Bài học

Mở lại workspace của bạn

Lưu ý: Nếu bạn không có tài liệu từ bài học trước, bạn có thể download lại ngay bây giờ.

Để hoàn tất bài học này bạn cần tạo nên cửa sổ thứ hai và mở lại cửa sổ soạn thảo văn bản bạn đã sử dụng trong bài học trước. Sau đây là những bước cần thiết để làm công việc đó:

 

 1. Nếu chưa có, tạo cửa sổ mới bằng cách chọn New Window từ thực đơn File .
 2. Sử dụng Open File... từ thực đơn File để tìm và mở lại tập tin HTML bạn đã tạo ra trong ví dụ trước.
 3. Mở lại chương trình soạn thảo văn bản.
 4. Trong chương trình soạn thảo, mở tập tin ("Volc.htm") bạn đã tạo ra trong bài học trước.
  Chú ý: Nếu bạn sử dụng Windows, tập tin của bạn nên có tên là "VOLC.HTM".

  Từ nay chúng tôi xem như bạn dễ dàng mở được workspace của bạn.

Tạo sự thay đổi trong tài liệu HTML.

 1. Chuyển đến cửa sổ trình soạn thảo.
 2. Sau đoạn văn bản bạn đã đánh từ bài học trước, nhấn ENTER một vài lần và đánh thêm đoạn văn sau:
  
  A volcano is a location where magma, 
  or hot melted rock from within a planet, 
  reaches the surface. It may happen violently, 
  in a massive supersonic explosion, or more 
  quietly, as a sticky, slow lava flow. 
  
  Lưu ý rằng đoạn văn bản này phải ở trên những tag </body></html> nằm ở cuối tập tin HTML.

   

 3. Chọn Save từ thực đơn File để cập nhật sự thay đổi trong tập tin HTML của bạn.

Nạp lại tài liệu trong Web Browser

Trở lại browser workspace của bạn, nơi mà phiên bản trước của tập tin được hiển thị. Lưu ý rằng những dòng chữ bạn mới nhập vào chưa được nhìn thấy. Để thấy được sự thay đổi , sử dụng button Reload hoặc thực đơn có trong web browser của bạn. Yêu cầu này ra lệnh cho Web browser đọc lại cùng một tập tin HTML và hiển thị lại nó cùng với các sự thay đổi đã được tạo ra. Bạn sẽ nhìn thấy những dòng chữ bạn mới nhập vào.

Lưu ý rằng Web browser sẽ bỏ qua những dòng trống mà bạn đã nhập. Mặc dầu vậy, có thể bạn vẫn muốn sử dụng những dòng trắng (blank line), những khoảng trắng, và cả những tag chú thích mà chúng ta đã thấy trong bài 1 để làm cho tập tin HTML của bạn dễ đọc hơn trong trình soạn thảo văn bản.

Sử dụng Drag và Drop!

Có thể có một cách dễ dàng hơn để nạp và xem các trang HTML của bạn. Bạn cần phải sắp xếp lại trong máy của bạn để có thể nhìn thấy icon cho các tập tin HTML của bạn bên ngoài cửa sổ web browser. Sau đó click và drag icon của tập tin "Volc.htm" hay "Volc.htm" thẳng vào cửa sổ web browser của bạn. Đúng vậy! trang của bạn sẽ được hiển thị nếu máy tính của bạn có hổ trợ hoạt động drag và drop (Chúng tôi biết chắc rằng Macintosh System 7.5 và Windows 95 có hổ trợ hoạt động này.)

Kiểm tra công việc của bạn

Hãy so sánh tài liệu của bạn với ví dụ mẫu sẵn có. Nếu trang Web của bạn trông khác với mẫu, hãy xem lại văn bản mà bạn đã đánh vào trong trình soạn thảo văn bản. Hãy chắc chắn rằng nó phù hợp với những chỉ dẫn trong đoạn Tạo sự thay đổi trong tài liệu của bạn của bài này.

 

Xem lại

Xem lại những chủ đề sau:
 1. Làm thế nào để mở lại workspace của bạn?
 2. Những bước nào được sử dụng để thay đổi nội dung tài liệu HTML của bạn?
 3. Làm thế nào hiển thị và nhìn thấy sự thay đổi trong Web browser?

Thực tập tự do

Tương tự như trong bài học, hãy điều chỉnh tài liệu HTML riêng của bạn đã tạo ra trong bài học vừa rồi. Thêm một vài câu và hãy kiểm tra trong browser của bạn khi nạp lại nó.

Đi đến phần tiếp theo....

Bây giờ bạn đã biết về quá trình soạn thảo, chúng ta sẽ thêm những tiêu đề to và có sức hấp dẫn hơn vào tài liệu HTML của bạn.

 • 0. Tiêu chuẩn của HTML (2919 lần đọc) Trang In
 • Soạn thảo HTML (4672 lần đọc) Trang In
 • 1. Tạo tài liệu HTML đầu tiên (10501 lần đọc) Trang In
 • 2. Điều chỉnh một tài liệu HTML (2417 lần đọc) Trang In
 • 3. Sáu mức tiêu đề (2038 lần đọc) Trang In
 • 5. Làm việc với các kiểu mẫu (2059 lần đọc) Trang In
 • 4. Chia văn bản ra thành nhiều đoạn (3007 lần đọc) Trang In
 • 6. Danh sách, Danh sách, và Danh sách (1891 lần đọc) Trang In
 • 7. Thêm hình ảnh vào trang Web (3636 lần đọc) Trang In
 • 7a. Hình ảnh Inline (4511 lần đọc) Trang In
 • 8. Tạo Liên kết bằng Anchors (2620 lần đọc) Trang In
 • 8a. Liên kết đến tập tin cục bộ (6184 lần đọc) Trang In
 • 8b. URLs - Con trỏ đến Internet (1913 lần đọc) Trang In
 • 8c. Liên kết đến các site Internet bên ngoài (2412 lần đọc) Trang In
 • 8d. Liên kết Các phần của một Trang (3025 lần đọc) Trang In
 • 8e. Liên kết Siêu Hình ảnh (8042 lần đọc) Trang In
 • 9. Preformatted Text (1878 lần đọc) Trang In
 • 10. Các kí tự đặc biệt (24225 lần đọc) Trang In
 • 11. Danh sách mô tả (1838 lần đọc) Trang In
 • 12. Danh thiếp Địa chỉ và Liên kết E-Mail (2239 lần đọc) Trang In
 • 13. Blockquote ! (2806 lần đọc) Trang In
 • 14. Gộp lại (Lumping) hay Phân mảnh (Splitting) (18344 lần đọc) Trang In
 • 15. HTML "tiêu chuẩn" và "nâng cao" (2815 lần đọc) Trang In
 • 16. Màu sắc và Cấu trúc cho Nền (3472 lần đọc) Trang In
 • 17. Đừng làm cho chữ nhấp nháy! (3428 lần đọc) Trang In
 • 19. Easy Hard Rules (1810 lần đọc) Trang In
 • 20. Xét thêm về Sự Chỉnh lề (7553 lần đọc) Trang In
 • 21. Bảng (Table) (3236 lần đọc) Trang In
 • 22. Xét thêm về Hình ảnh và Danh sách (14738 lần đọc) Trang In
 • 23. Bản đồ Hình ảnh Liên kết (3864 lần đọc) Trang In
 • [ Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: