- Đơn chưa đặt hàng: 1,

8. Tạo Liên kết bằng Anchors

(384 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(2620 lần đọc)   Trang In


Mục đích của bài này chỉ cung cấp cho ta những thông tin bổ sung... Vì thế bài này nhanh và khá dễ hiểu!

Thế nào làURL?

Sức mạnh thật sự của web là khả năng tạo ra những liên kết siêu văn bản (hypertext link) đến các thông tin liên quan. Những thông tin này có thể là những trang web khác, những hình ảnh, âm thanh, đoạn phim, animation, các chương trình, nội dung của Gopher server, một trình log-in vào máy tính ở xa (remote computer), hay một tập hợp các phần mềm, hay một "ftp" site.

WWW sử dụng một cách định địa chỉ gọi là URL, hay Uniform Resource Locator (đôi khi còn gọi là "Universal Resource Locator"), để chỉ ra vị trí của những mục như vậy. Những liên kết này thường được biểu diễn bằng những chữ màu xanh có gạch dưới và được gọi là anchor.

Trong những bài học tiếp theo chúng ta sẽ:

 • Xem lại khái niệm của URL
 • Tìm và chép URL từ web browser vào tài liệu văn bản HTML của bạn.
 • Viết một anchor HTML để liên kết đến tài liệu trong cùng thư mục với tài liệu đầu tiên.
 • Viết một anchor HTML để liên kết đến tài liệu khác thư mục với tài liệu đầu tiên.
 • Viết một anchor HTML để liên kết đến một trang web khác trên Internet.
 • Viết một anchor HTML để liên kết đến Gopher Server.
 • Viết một anchor HTML để liên kết đến một phần khác của cùng một tài liệu.
 • Liên kết với một hình ảnh như một "hyperlink" đến tài liệu khác.

Ồ! Nghe như có nhiều việc phải làm! Đừng lo lắng, mọi thứ điều không phức tạp như bạn nghĩ. Sau cùng, nếu không có hypertext thì chúng ta không thể gọi tài liệu này là Soạn thảo HTML mà phải gọi là Soạn thảo TML


Đến phần tiếp theo....

Dùng URLs để kết nối các tài liệu thông qua liên kết siêu văn bản.


 • 0. Tiêu chuẩn của HTML (2919 lần đọc) Trang In
 • Soạn thảo HTML (4672 lần đọc) Trang In
 • 1. Tạo tài liệu HTML đầu tiên (10501 lần đọc) Trang In
 • 2. Điều chỉnh một tài liệu HTML (2417 lần đọc) Trang In
 • 3. Sáu mức tiêu đề (2038 lần đọc) Trang In
 • 5. Làm việc với các kiểu mẫu (2059 lần đọc) Trang In
 • 4. Chia văn bản ra thành nhiều đoạn (3007 lần đọc) Trang In
 • 6. Danh sách, Danh sách, và Danh sách (1891 lần đọc) Trang In
 • 7. Thêm hình ảnh vào trang Web (3637 lần đọc) Trang In
 • 7a. Hình ảnh Inline (4511 lần đọc) Trang In
 • 8. Tạo Liên kết bằng Anchors (2621 lần đọc) Trang In
 • 8a. Liên kết đến tập tin cục bộ (6185 lần đọc) Trang In
 • 8b. URLs - Con trỏ đến Internet (1914 lần đọc) Trang In
 • 8c. Liên kết đến các site Internet bên ngoài (2412 lần đọc) Trang In
 • 8d. Liên kết Các phần của một Trang (3025 lần đọc) Trang In
 • 8e. Liên kết Siêu Hình ảnh (8042 lần đọc) Trang In
 • 9. Preformatted Text (1878 lần đọc) Trang In
 • 10. Các kí tự đặc biệt (24225 lần đọc) Trang In
 • 11. Danh sách mô tả (1838 lần đọc) Trang In
 • 12. Danh thiếp Địa chỉ và Liên kết E-Mail (2239 lần đọc) Trang In
 • 13. Blockquote ! (2807 lần đọc) Trang In
 • 14. Gộp lại (Lumping) hay Phân mảnh (Splitting) (18344 lần đọc) Trang In
 • 15. HTML "tiêu chuẩn" và "nâng cao" (2815 lần đọc) Trang In
 • 16. Màu sắc và Cấu trúc cho Nền (3472 lần đọc) Trang In
 • 17. Đừng làm cho chữ nhấp nháy! (3429 lần đọc) Trang In
 • 19. Easy Hard Rules (1811 lần đọc) Trang In
 • 20. Xét thêm về Sự Chỉnh lề (7553 lần đọc) Trang In
 • 21. Bảng (Table) (3236 lần đọc) Trang In
 • 22. Xét thêm về Hình ảnh và Danh sách (14739 lần đọc) Trang In
 • 23. Bản đồ Hình ảnh Liên kết (3864 lần đọc) Trang In
 • [ Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: