DOWN LOAD PHẦN MỀM QUẢN LƯ CAFE-INTERNET

   
- Cafenets: 174.611 bytes Down load
- Cafenetc: 424.813 bytes Down load

Mọi thắc mắc xin đề cập tại BanmeForums, mục MinhDucSoft