- Đơn chưa đặt hàng: 1,Quảng bá website của bạn


Có thể bạn quan tâm đến tính năng "đánh giá từ xa" mà chúng tôi cung cấp. Tính năng này cho phép bạn định một hình (hay là một mẫu đánh giá) trong trang của bạn để tăng số luợng đánh giá. Nếu thế thì hãy chọn các tính năng sau:

1) Liên kết chữ

Một cách đơn giản để liên kết tới mẫu đánh giá là một liên kết chữ:

Đánh giá @ Banme Bantim


Mã HTML sử dụng trong trường hợp này theo mẫu sau:

<a href="https://center.banme.vn/Downloads/index/ratedownload//">Đánh giá</a>


Số "" trong mã HTML là mã số dành cho site của bạn trong CSDL của chúng tôi. Hãy bảo đảm có số này trong mã nguồn.

2) Liên kết nút

Nếu bạn muốn đẹp hơn, bạn có thể dùng một liên kết dạng nút:

Mã nguồn của nút trên như sau:


<form action="https://center.banme.vn/Downloads/" method="post">
  <input type="hidden" name="lid" value="">
  <input type="hidden" name="d_op" value="ratedownload">
  <input type="submit" value="Đánh giá Site này!">
</form>


3) Mẫu đánh giá từ xa

Nếu bạn không trung thực, chúng tôi sẽ xoá liên kết của bạn. Đây là hình dáng của mẫu gởi đánh giá từ xa.
Bình chọn cho site này!

Mẫu gởi này sẽ cho phép người khác đánh giá trực tiếp từ trang của bạn và sẽ được ghi nhận tại đây. Mẫu gởi trên đang tắt, nhưng đoạn mã nguồn dưới đây sẽ làm việc nếu bạn cắt dán vào trang web của bạn:

<form method="post" action="https://center.banme.vn/Downloads/">
<table align="center" border="0" width="175" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr><td align="center"><b>Bình chọn cho site này!</b></a></td></tr>
<tr><td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tr><td valign="top">
<select name="rating">
<option selected>--</option>
<option>10</option>
<option>9</option>
<option>8</option>
<option>7</option>
<option>6</option>
<option>5</option>
<option>4</option>
<option>3</option>
<option>2</option>
<option>1</option>
</select>
</td><td valign="top">
<input type="hidden" name="ratinglid" value="">
<input type="hidden" name="ratinguser" value="outside">
<input type="hidden" name="d_op" value="addrating">
<input type="submit" value="Chọn!">
</td></tr></table>
</td></tr></table>
</form>


Cám ơn, chúc may mắn!

- Banme Bantim Ban Quản trị


Giới thiệu website
LEDSIGN
clbtienphong.com
medic.vn
Free Down Load
- Phần mềm AUTOLISP kết hợp với R14 free
- fox1
- 15 kiểu dáng Banme Nuke
- Uebimiau
- Modul BmChat
- FoxSer1
- FoxSer2
- Banme Web Code
- AltoMP3 Maker 2.20
- AudioGrabber v1.83
Vàng - Ngoại tệ
  Vàng 9999
  Ngoại tệ