- Đơn chưa đặt hàng: 1,Thông tin về file: 770%20b%C3%A0i%20to%C3%A1n%20l%E1%BB%9Bp%201


[ Chú thích | Thông tin thêm | Bài viết của người gởi | Thay đổi thông tin | Báo cáo liên kết hỏng ]

Chi tiết về đánh giá file
Tổng số bình chọn: 4
Đánh giá tổng quát: 4.87

Giúp các em học và ôn toán lớp 1.
Có phần đọc số bằng tiếng Việt, kiểm tra kết quả bằng giọng nói. Nhập trả lời bằng phím hoặc nhấn nút.
Tác giả: Nguyễn Đức Minh (Webmaster Banme.com)
Sử dụng miễn phí.

Tác giả: Nguyễn Đức Minh (banme.com) (webmaster at banme dot com)
Phiên bản: 1.0 (2002) Dung lượng: 2.29 MB


[ Tải file này về! | Trang Web ]

Thành viên
Số lần đánh giá: 3
Kết quả bình chọn
0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)1 Bầu chọn (33.3% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)1 Bầu chọn (33.3% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)1 Bầu chọn (33.3% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)
12345678910
Đánh giá: 5.00
Điểm cao: 8
Điểm thấp: 2
Số lời bình: 0


* Chú ý: File này được đánh giá theo tỉ lệ bầu chọn giữa khách và thành viên 10 đến 1.
Khách
Số lần đánh giá: 1
Kết quả bình chọn
1 Bầu chọn (100.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)
12345678910
Đánh giá: 1.00
Điểm cao: 1
Điểm thấp: 1
 


* Chú ý: File này được đánh giá theo tỉ lệ bầu chọn giữa thành viên và các bầu chọn bên ngoài 20 đến 1.
Số bầu chọn bên ngoài
Số lần đánh giá: 0
Không có bình chọn từ site khác
Đánh giá:
Điểm cao:
Điểm thấp:
 


[ Tải file này về! | Đánh giá ]


Đây có phải của bạn không? Cho phép người khác đánh giá từ website của bạn!