Banme Bantim


Tạo frame trên trang web
Để nhúng một trang web con như form, bản liên kết giá, thông tin thời tiết, tin vắn, ... vào trang web, người ta thường tạo frame trên trang chính và nhúng trang con vào. Đây là mã nguồn (ví dụ nhúng trang gửi thư nhanh của banme.com)
<iframe name="I1" src="http://banme.com/free_mail.php" style="padding:0; border-left-style: ridge; border-left-color: #0000FF; border-right-style: ridge; border-right-color: #0000FF; border-top: 3px ridge #0000FF; border-bottom-style: ridge; border-bottom-color: #0000FF; " marginwidth="1" marginheight="1" border="0" frameborder="0" scrolling="no" width="416" height="330">
Src là đường dẫn đến trang con: bạn sửa lại cho phù hợp width="416" và height="330" là kích thước của frame: bạn sửa lại cho phù hợp Các thông số khác là định dạng đường viền, bạn có thể sửa lại nhưng cẩn thận một chút.Bài này đến từ Banme Bantim
https://center.banme.vn

URL của bài này là:
https://center.banme.vn/Sections/viewarticle/0/38/