Banme Bantim


Thiết kế một website đơn giản

- Chọn File -> New -> Web (trên Office XP khác hơn 1 tí). Chọn One page web, chương trình tạo cho bạn một web site với Folder List gồm 1 file không thể thiếu là index.htm. thư mục images để chứa hình ảnh, thư mục _private để chứa thông tin feedback từ khách truy cập. Nếu bạn không thấy Folder List, chọn View -> Folder List (hoặc nhấn nút Folder List trên thanh Standard).
- index.htm là file chính, file đầu tiên khi khách truy cập thăm website của bạn trên mạng, thường dùng trang này làm trang chủ. Bạn dùng trang này để giới thiệu về nội dung website, thông tin cá nhân, 1 vài hình ảnh nổi bật.
- Chọn màu nền, hình nền: Nhắp phải trên trang web, chọn Page Properties, chọn tab Background để chỉnh.
- Title: Là câu text hiện trên taskbar và trên đầu của trang web, cũng là câu text khi Add Favorites. Tại Page Properties, gỏ lại dòng title (không dấu)
- Đặc bảng hiệu (banner) lên trên đầu trang này, bạn nên thiết kế trước hình banner.
- Cách đưa hình vào trang web: Nhắp chuột vào vị trí bạn chọn trên trang web (ở chế độ Normal), chọn Insert -> Picture ->From File. Chọn đường dẫn đến tập tin hình ảnh, nhắp OK. Các dạng hình ảnh thường dùng là *.jpg, *.gif và swf. Kích thước file hình ảnh chạy tốt trên tốc độ mạng hiện nay khoãng 5 - 15 KB, kích thước lớn = chậm. Cách thức xử lý một ảnh đẹp và nhẹ cho web sẽ được giới thiệu sau.
- Table: Để chia trang web thành nhiều khu vực, định kích thước dễ dàng bằng table. Chọn vị trí, chọn Table -> Insert -> Table hoặc nhấn nút Inser table trên thanh Standard, chọn số dòng số cột. Các thao tác khác (chèn, xóa, trộn, table) như trên word.

Để biến đường kẻ table thành trong suốt, nhắp phải trên table, chọn table properties, mục size chỉnh về số không. Nhấn Style -> Format để hiệu chỉnh nhiều chức năng khác.
- Tạo thêm 1 trang web: Nhấn nút New Page, Save, đổi title, đặt tên và lưu. Thiết kế tiếp.
- Tạo thêm một thư mục: Nhắp phải vào thư mục gốc (Vd: C:My DocumentsMy Webs) -> New Folder ->Rename (Ví dụ: tho để lưu thơ của bạn), sau đó mọi files về thơ bạn gom về 1 thư mục này để dể bảo quản)
- Lưu ý khi đặt tên file và thư mục: Vì chưa biết trước bạn upload website lên hos (nơi gửi dử liệu trên mạng internet) nào (Windows hay Unix) nên cách đặt tên đở gây phiền phức về sau là: toàn bộ chử thường, có thể dùng gạch dưới, độ dài nhỏ hơn 9, ví dụ: dien_anh.htm
Bài sau: Các cách liên kết trang web

Bài này đến từ Banme Bantim
https://center.banme.vn

URL của bài này là:
https://center.banme.vn/Sections/viewarticle/0/40/