Banme Bantim


Tạo Navigation

Cách tạo navigation: Sau đây là Folder List và giao diện Navigation.

Navigation

- Chọn View trên menubar -> Navigation sẽ hiện cử sổ navigation
- Nhắp chuột lên file 01list.htm (title là FRONPAGE CƠ BẢN) kéo vào cửa sổ navigation
- Nhắp chuột lên file b0.htm (title là Bài mở đầu) kéo vào cửa sổ navigation, thấp hơn 01list.htm, FrontPage tự liên kết. Tương tự cho các file còn lại.
- Nhắp phải, chọn Apply Changes.
- Chọn View trên menubar -> Page để xem trang thiết kế.
- Tạo Border top (xem bài trước), sẽ xuất hiện navigation, nhắp phải, chọn Link Bar Properties và chỉnh sửa theo ý bạn.

Bài này đến từ Banme Bantim
https://center.banme.vn

URL của bài này là:
https://center.banme.vn/Sections/viewarticle/0/44/