Banme Bantim


13. Blockquote !
Vẫn còn một tag HTML đơn giản khác để sắp xếp lại văn bản của bạn:
Tag <blockquote> hỏi các tag <p><br> "Chúng ta làm gì đây?". Các tag này trả lời "Không rõ lắm, nhưng anh rất khác biệt so với chúng tôi!"

Mục đích

Sau bài học này bạn có khả năng:
 • Chèn một khối văn bản được trình bày thụt vào trong so với phần thân văn bản.
 • Áp dụng những tag định kiểu bên trong một văn bản được blockquote.

Bài học

Lưu ý: Nếu bạn chưa có tài liệu từ những bài học trước, hãy download ngay bây giờ.

Theo cách viết truyền thống, một đoạn trích dẫn của ba hoặc nhiều câu được làm nổi bật so với đoạn văn bản chính bằng cách trình bày như một khối văn bản được thụt vào bên trong (indented block of text). HTML cũng có khả năng này bằng cách sử dụng tag <blockquote>....</<blockquote>:


<blockquote>
"This is a long quotation from a very famous person. Since it is
so long and interesting, it should really be set off from the
rest of the text. This indicates clearly that the quote is from
someone other than the writer."
</blockquote>
Được nhìn thấy như sau :

"This is a long quotation from a very famous person. Since it is so long and interesting, it should really be set off from the rest of the text. This indicates clearly that the quote is from someone other than the writer."

Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng tất cả những gì của HTML chúng ta đã học trước đây vào bên trong tag <blockquote>, chẳng hạn như trong ví dụ sau đây:

<blockquote>
<H2>A Manifesto</H2>
This is a <B>long</B> quotation from a 
<A HREF="http://www.mcli.dist.maricopa.edu/alan/">
very famous person</A>. 
Since it is so long and interesting, it should really be
<pre>   set off</pre>
from the rest of the text.
<p>
<I>This indicates</I>:
<ul> 
<li>clearly that 
<li>the quote is from 
<li>someone other than the writer.
</ul>
</blockquote>
cho kết quả như sau:

A Manifesto

This is a long quotation from a very famous person. Since it is so long and interesting, it should really be
  set off
from the rest of the text.

This indicates:

 • clearly that
 • the quote is from
 • someone other than the writer.

Chúng ta hãy thêm một đoạn trích dẫn vào trang Volcano Web. Chúng ta sẽ sử dụng blockquote trong phần của nhà tự nhiên học người La mã Pliny, người đã chứng kiến sự hoạt động lại của núi lửa Vesuvius vào năm 79 sau công nguyên.

 1. Mở tập tin HTML index.htm trong trình soạn thảo.
 2. Bên dưới đề mục <h1>Volcano Web</h1>, thêm những dòng sau :
  
  <BLOCKQUOTE>
  <B><I>
  "Nature raves savagely, threatening the lands"
  </I></B><br>
  -- <A HREF="http://magic.geol.ucsb.edu/~fisher/pliny.htm">
  Pliny the Elder</A>, who died of asphyxiation after 
  observing the destruction of Pompeii by the
  79 A.D. eruption of Mount Vesuvius.
  </BLOCKQUOTE>
  
  Chú ý: hãy xem cách chúng ta sử dụng kết hợp cả in đậm và in nghiêng (xem bài 5) để làm sáng lên đoạn trích dẫn. Cách để sang dòng mới với tag <br> (xem bài 4). Chúng ta cũng tạo siêu liên kết cho "Pliny the Elder" đến một web site khác có nhiều thông tin hơn về Pliny và các quan sát của ông ta.

  Cũng nên chú ý cách tag <blockquote> thêm dấu ngắt đoạn trước và sau khối văn bản.

  Và cuối cùng, Các CHÚ Ý (giống như bạn đang xem) mà chúng tôi đã sử dụng trong các bài đều dùng đến tag <blockquote>!

 3. Lưu trữ Reload tập tin HTML.

Kiểm tra lại công việc của bạn

So sánh trang của bạn với ví dụ mẫu. Nếu tài liệu của bạn trông khác với mẫu, hãy xem lại văn bản bạn đã nhập trong trình soạn thảo.

Xem lại

Xem lại những vấn đề sau :
 1. Tag <blockquote> dùng để làm gì?
 2. Tại sao không cần tag <p> trước một blockquote?

Thực tập tự do

Hãy tạo kinh nghiệm với việc sử dụng tag <blockquote> trong trang Web của bạn. Đừng có nghĩ rằng tag này chỉ sử dụng cho việc trích dẫn. Nó có thể khá hiệu quả để làm cho sự trình bày trang web của bạn thêm đa dạng. Tag <blockquote> là một trong các cách để làm cho nhiều trang web không phải là những đoạn văn dài dòng vô vị.

Một vài tác giả sử dụng hai (hoặc nhiều hơn) tag <blockquote> lồng vào nhau để tạo ra hiệu ứng chừa lề. Ví dụ như:

<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>"Oh, for more tags," he lamented.
<p>Replied she, "Remember, dear, that while HTML may
be limited in terms of control 
over page layout, there is a great 
deal of potential in creatively use 
of the number of tags."
</BLOCKQUOTE>
/BLOCKQUOTE>
</BLOCKQUOTE>

Được hiển thị như sau:

"Oh, for more tags," he lamented.

Replied she, "Remember, dear, that while HTML may be limited in terms of control over page layout, there is a great deal of potential in creatively use of the number of tags."


Đến phần tiếp theo....

Phân chia một trang Web đơn thành "các đoạn" liên kết với nhau ....Bài này đến từ Banme Bantim
https://center.banme.vn

URL của bài này là:
https://center.banme.vn/Sections/viewarticle/0/65/