- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Form mail

(314 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(4436 lần đọc)   Trang In


Bạn có 1 website trên mạng, bạn muốn người truy cập gửi mail (góp ý, gửi tin,...) cho bạn ngay từ website này. Đây là công cụ đáp ứng nhu cầu đó.

   Cách tạo:
- Chép đoạn mã sau đây, dán vào bất cứ nơi nào trên trang web.

<table border="0" width="100%" style="border-style: ridge; border-width: 8">
<tr>
<td width="100%">
<FORM ACTION="http://banme.com/actionmail.php" METHOD="POST">

<font face="Arial" size="2"><b>

<INPUT TYPE="hidden" NAME="RecipientEmail" VALUE="yourname@yoursite.com"><INPUT TYPE="hidden" NAME="DefaultSubject" VALUE="Feedback from My Website"><INPUT TYPE="hidden" NAME="RedirectPage" VALUE=""></b></font><INPUT TYPE="hidden" NAME="CcEmail" VALUE=""><font face="Arial" size="2"><b><font color="#800000">Tên bạn:</font> <INPUT NAME="SenderName" TYPE="text" SIZE="35" style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><br>
<font color="#800000">E-mail bạn:</font> <INPUT NAME="SenderEmail" TYPE="text" SIZE="35" style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><br>
<font color="#800000">Chủ đề:</font> <INPUT NAME="Subject" TYPE="text" SIZE="35" style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><br>
<font color="#800000">Nội dung:</font><BR><TEXTAREA NAME="Message" ROWS="5" COLS="40" style="font-family: Arial; font-size: 10pt"></TEXTAREA><br>
<INPUT TYPE="Submit" VALUE="Send mail" style="font-family: Arial; font-size: 10pt; color: #008000; font-weight: bold"> <INPUT TYPE="Reset" style="font-family: Arial; font-size: 10pt; font-weight: bold; color: #FF00FF">

</b></font>

</FORM> </td>
</tr>
</table>

- Tìm đoạn "yourname@yoursite.com" và sửa thành "địa chỉ mail của bạn".
- Trang trí lại nếu muốn. XONG.

Mọi thắc mắc xin đề cập tại diễn đàn TIN HỌC, mục Thiết kế web site.


 • Form mail (4437 lần đọc) Trang In
 • Gửi thư nhanh (2853 lần đọc) Trang In
 • Form download (3412 lần đọc) Trang In
 • Tạo frame trên trang web (4238 lần đọc) Trang In
 • Thiết kế web có khó không ? (2816 lần đọc) Trang In
 • Thiết kế một website đơn giản (2948 lần đọc) Trang In
 • Các cách liên kết trang web (3572 lần đọc) Trang In
 • Định dạng website bằng theme (2904 lần đọc) Trang In
 • Website "có đầu có đũa" (2214 lần đọc) Trang In
 • Tạo Navigation (2995 lần đọc) Trang In
 • [ Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: