- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Gửi thư nhanh

(2098 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(2898 lần đọc)   Trang In


New Page 1

Bạn có 1 website, muốn khách truy cập gửi thư cho người khác từ trang web của bạn mà không cần login, nhanh, không sợ lộ mật mã email. Sau đây là giải pháp:

<HTML><HEAD><TITLE>Express mail from banme.com</TITLE>

<META http-equiv=Content-Language content=en-us>

<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>

<META content=FrontPage.Editor.Document name=ProgId>

<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">

</HEAD>

<BODY style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" leftMargin=0 topMargin=0 bgcolor="#FFFFCC">

<TABLE id=AutoNumber1 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111

height=268 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>

<TBODY>

<TR>

<TD style="BACKGROUND-COLOR: gray" width="100%" height=2></TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=top width="100%" height=147>

<TABLE id=AutoNumber6 style="BORDER-COLLAPSE: collapse"

borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" border=0>

<TBODY>

<TR>

<TD width="26%">

<TABLE id=AutoNumber7 style="BORDER-COLLAPSE: collapse"

borderColor=#c0c0c0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>

<FORM name=f ACTION="http://banme.com/free_mail.php" method=post>

<TBODY>

<TR>

<TD width="100%" bgColor=#FF9933 colSpan=2><SPAN class=small>

<P style="TEXT-ALIGN: center"><font color="#000080"><b>

<font size="2">GỬI THƯ

NHANH</font></b></font><font size="2"><br> <script language='JavaScript1.2' src='http://banme.com/vietuni.js' type='text/javascript'></script>

Kiểu gõ tiếng Việt:&nbsp;<input type=radio name=switcher accesskey=x value=TELEX onfocus=setTypingMode(1);>Tele<u>x</u>&nbsp;&nbsp;<input type=radio name=switcher accesskey=i value=OFF checked onfocus= setTypingMode(0);>Vn<u>i</u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type=radio name=switcher accesskey=r value=VIQR onfocus=setTypingMode(3);>Viq<u>r</u>&nbsp;&nbsp;<input type=radio name=switcher accesskey=t value=VNI onfocus=setTypingMode(2);>T&#7855;<u>t</u>&nbsp;&nbsp;</font></SPAN></TD></TR>

<TR>

<TD style="TEXT-ALIGN: left" width="32%">

<p style="text-align: right"><font size="2">Tên người gử­i:</font></TD>

<TD width="73%">

<INPUT type="text" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" maxLength=256

size="40" name="SenderName" onkeyup="initTyper(this);"><font size="2"> </font>

</TD></TR>

<tr>

<TD WIDTH="27%">

<p style="text-align: right"> <font size="2">E-mail người gử­i</font><font size="1" color="#FF00FF" face="Times New Roman">(*)</font><font size="2">:</font></TD>

<TD WIDTH="75%">

<INPUT style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" maxLength=256

size=40 name=SenderEmail><font size="2"> </font> </TD>

</tr>

<TR>

<TD style="TEXT-ALIGN: left" width="27%">

<p style="text-align: right"><font size="2">E-mail người nhậ­n</font><font size="1" color="#FF00FF" face="Times New Roman">(*)</font><font size="2">:</font></TD>

<TD width="73%">

<INPUT style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" maxLength=256

size=40 name=RecipientEmail></TD></TR>

<TR>

<TD style="TEXT-ALIGN: left" width="27%">

<p style="text-align: right"><font size="2">Chủ đề thư:</font></TD>

<TD width="73%">

<INPUT type='text'style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" maxLength=256

size='40' name='Subject' onkeyup="initTyper(this);"></TD></TR>

<TR>

<TD style="TEXT-ALIGN: left" width="27%">

<p style="text-align: right"><font size="2">Nội dung</font><font size="1" color="#FF00FF" face="Times New Roman">(*)</font><font size="2">:</font></TD>

<TD width="73%">

<TEXTAREA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" name='Message' rows=9 cols=42 onkeyup="initTyper(this);"></TEXTAREA></TD></TR>

<TR>

<TD width="100%" colSpan=2>

<P style="TEXT-ALIGN: center">

<font size="2" color="#FF00FF" face="Times New Roman">(*) =

phải nhậ­p </font>

<INPUT class=buttonstyle type=submit value="Gửi" name=submit></P></TD></TR></FORM></TBODY></TABLE></TD>

</TR></TBODY></TABLE></TD></TR>

</TBODY></TABLE></BODY></HTML>

 


 • Form mail (4498 lần đọc) Trang In
 • Gửi thư nhanh (2899 lần đọc) Trang In
 • Form download (3456 lần đọc) Trang In
 • Tạo frame trên trang web (4279 lần đọc) Trang In
 • Thiết kế web có khó không ? (2858 lần đọc) Trang In
 • Thiết kế một website đơn giản (2984 lần đọc) Trang In
 • Các cách liên kết trang web (3605 lần đọc) Trang In
 • Định dạng website bằng theme (2949 lần đọc) Trang In
 • Website "có đầu có đũa" (2253 lần đọc) Trang In
 • Tạo Navigation (3041 lần đọc) Trang In
 • [ Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: