- Đơn chưa đặt hàng: 1,

3. Sáu mức tiêu đề

(986 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(2217 lần đọc)   Trang In


Như là bạn đã nhìn thấy trong trang Web này, các phần tiêu đề ("Sáu mức tiêu đề", "Mục đích", "Mục Lục", ...) xuất hiện ở những kích cỡ khác nhau và, có lẽ ở cả những phông chữ và màu sắc khác nhau nữa. HTML cung cấp những đoạn mã cho việc thiết kế phần tiêu đề theo sáu mức độ khác nhau. Browser tự xác định chính xác phông chữ và kích cỡ để hiển thị.

Mục đích

Sau bài học này bạn có khả năng:
 • Nhận dạng được những mức độ khác nhau của các tiêu đề trong HTML và các tag liên quan tới chúng.
 • Đặt những mức tiêu đề khác nhau vào trong tài liệu HTML và nhìn thấy sự thay đổi của chúng trong browser của bạn.

Bài học

Những tiêu đề của HTML

Những tiêu đề được thực hiện trong HTML bằng cách đặt đoạn văn bản giữa những tag tiêu đề (heading tag). Dạng các tag tiêu đề của HTML là:

<hN>Text to Appear in Heading</hN>
N là một số có giá trị từ 1 đến 6 chỉ định kích cỡ tiêu đề. Sau đây là một vài ví dụ cho những kích cỡ khác nhau của tiêu đề :

Heading Level 1

Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

Các mức độ tiêu đề được sắp xếp từ 1 (quan trọng nhất) đến 6 (ít quan trọng nhất). Các tiêu đề nên có tính tương đối, đánh số thứ tự và đặt tại các vị trí tương tự nhau.

Đặt những tiêu đề HTML vào tài liệu của bạn

Lưu ý: Nếu bạn không có tài liệu từ bài học trước, bạn có thể download lại ngay bây giờ.

 

 1. Mở lại workspace của bạn (nếu nó chưa được mở).
 2. Đến cửa sổ soạn thảo văn bản.
 3. Mở lại tập tin HTML đã tạo trong bài 2, "Volc.htm".
 4. Trước hết, chúng ta sử dụng tag <h1> để trình bày tiêu đề như là header lớn nhất, <H1>. Nhâp dòng sau vào phần thân của HTML và sau các tag </head><body>:
  
  <h1>Volcano Web</h1>
  
 5. Bên dưới những dòng văn bản đã nhập, tạo những đề mục khác nhau cho những phần sau này của trang Volcano Web của bạn.

  Nhập những tiêu đề sau trong phần thân của trang Web của bạn (chú ý một số sử dụng </h3> còn một số sử dụng </h2>):

  
  <h2>Introduction</h2>
  <h2>Volcano Terminology</h2>
  <h2>Volcanic Places in the USA</h2>
  <h3>Mount St Helens</h3>
  <h3>Long Valley</h3>
  <h2>Volcanic Places on Mars?</h2>
  <h2>Research Project</h2>
  <h3>References</h3>
  
 6. Lưu trữ (save) lại sự thay đổi trong trình soạn thảo.
 7. Trở lại web browser của bạn, MởNạp lại tập tin HTML.

   

  Chú ý rằng trên máy tính bạn đang sử dụng hiện nay, bạn có thể cài đặt cho browser của bạn phông và/hay kích thước của các tiêu đề. Ví dụ như, bạn có thể có một browser thể hiện tag h1 theo phông Times có 36 điểm; tag h2 theo phông Helvetica có 24 điểm, v.v... Các mã HTML chỉ đưa ra các loại của tiêu đề (từ h1 đến h6); còn việc thể hiện chúng thì được điều khiển bởi người sử dụng thông qua trình web browser.

Kiểm tra công việc của bạn

So sánh công việc của bạn với ví dụ mẫu sẵn có. Nếu có một vài tiêu đề xuất hiện không đúng, hãy kiểm tra lại tag bắt đầu và tag kết thúc của mỗi tiêu đề.

Như là một phần bài tập đề nghị, hãy nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn có một lỗi đánh máy sai. Mở lại tài liệu HTML của bạn trong chương trình soạn thảo và xoá đi ký tự "/" trong tag kết thúc <h1> , sau đề mục Volcano Web:


<h1>Volcano Web<h1>
[missing "/" -----------^^^]
Lưu trữ sự thay đổi và nạp lại trong Web browser. Không có sự kết thúc đúng đắn của tag h1, browser của bạn sẽ thông dịch phần văn bản tiếp theo như là một phần của tiêu đề! Sau khi thử xong bạn nên trở lại tài liệu của bạn và thêm lại dấy / như ban đầu.

Xem lại

 1. Những mức độ khác nhau của tiêu đề trong HTML là gì?
 2. Những tag liên quan đến những mức độ này là gì?
 3. Những bước nào được sử dụng trong việc đặt tiêu đề vào trong tài liệu HTML ?
 4. Những gì xảy ra nếu bạn quên dấu "/" tại cuối của một tag tiêu đề?

Thực tập tự do

Hãy thêm vào ít nhất ba tiêu đề với các cấp độ khác nhau vào tài liệu WWW của riêng bạn.

Đi đến phần tiếp theo....

Phân chia văn bản thành nhiều đoạn văn.

 • 0. Tiêu chuẩn của HTML (3200 lần đọc) Trang In
 • Soạn thảo HTML (4958 lần đọc) Trang In
 • 1. Tạo tài liệu HTML đầu tiên (10736 lần đọc) Trang In
 • 2. Điều chỉnh một tài liệu HTML (2585 lần đọc) Trang In
 • 3. Sáu mức tiêu đề (2218 lần đọc) Trang In
 • 5. Làm việc với các kiểu mẫu (2287 lần đọc) Trang In
 • 4. Chia văn bản ra thành nhiều đoạn (3242 lần đọc) Trang In
 • 6. Danh sách, Danh sách, và Danh sách (2066 lần đọc) Trang In
 • 7. Thêm hình ảnh vào trang Web (4023 lần đọc) Trang In
 • 7a. Hình ảnh Inline (4976 lần đọc) Trang In
 • 8. Tạo Liên kết bằng Anchors (2887 lần đọc) Trang In
 • 8a. Liên kết đến tập tin cục bộ (7061 lần đọc) Trang In
 • 8b. URLs - Con trỏ đến Internet (2155 lần đọc) Trang In
 • 8c. Liên kết đến các site Internet bên ngoài (2838 lần đọc) Trang In
 • 8d. Liên kết Các phần của một Trang (3224 lần đọc) Trang In
 • 8e. Liên kết Siêu Hình ảnh (9489 lần đọc) Trang In
 • 9. Preformatted Text (2153 lần đọc) Trang In
 • 10. Các kí tự đặc biệt (25156 lần đọc) Trang In
 • 11. Danh sách mô tả (2044 lần đọc) Trang In
 • 12. Danh thiếp Địa chỉ và Liên kết E-Mail (2428 lần đọc) Trang In
 • 13. Blockquote ! (3052 lần đọc) Trang In
 • 14. Gộp lại (Lumping) hay Phân mảnh (Splitting) (45503 lần đọc) Trang In
 • 15. HTML "tiêu chuẩn" và "nâng cao" (3030 lần đọc) Trang In
 • 16. Màu sắc và Cấu trúc cho Nền (3719 lần đọc) Trang In
 • 17. Đừng làm cho chữ nhấp nháy! (3594 lần đọc) Trang In
 • 19. Easy Hard Rules (1992 lần đọc) Trang In
 • 20. Xét thêm về Sự Chỉnh lề (9461 lần đọc) Trang In
 • 21. Bảng (Table) (3441 lần đọc) Trang In
 • 22. Xét thêm về Hình ảnh và Danh sách (122655 lần đọc) Trang In
 • 23. Bản đồ Hình ảnh Liên kết (4087 lần đọc) Trang In
 • [ Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: