- Đơn chưa đặt hàng: 1,

5. Làm việc với các kiểu mẫu

(1266 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(2286 lần đọc)   Trang In


Giống như một trình soạn thảo văn bản, HTML có thể báo cho Web browser hiển thị một phần nào đó của văn bản ở dạng in nghiêng hoặc in đậm hoặc ở dạng in kết hợp cả hai chế độ.

Mục đích

Sau bài học này bạn có khả năng:
 • Nhận dạng các tag HTML cho các kiểu mẫu văn bản: Đậm, nghiêng, hoặc ở dạng chữ đánh máy (mono-spaced).
 • Nhập văn bản trong tài liệu HTML theo nhiều kiểu mẫu khác nhau và nhìn thấy sự thay đổi của chúng trong Web browser của bạn.

Bài học

Các tag Style của HTML

HTML cung cấp một vài tag cho việc định dạng style cho văn bản. Hãy thận trọng và suy nghĩ cẩn thận trước khi dùng những kiểu này để định dạng cho văn bản; sử dụng quá nhiều có thể làm cho văn bản trở nên khó đọc hơn ...
Các tag Style
HTML Kết quả

<b>This is Bold...</b>  
This is Bold

<i>This is Italic...</i>
This is Italic

<tt>This is Typewriter...</tt>
This is Typewriter
Lưu ý rằng bạn có thể kết hợp các tag này để định dạng miễn là chúng được lồng vào nhau một cách chính xác, ví dụ như cả hai tag bắt đầu và kết thúc in nghiêng đều phải ở bên trong các tag in đậm. Cũng lưu ý là thứ tự các tag không quan trọng.

<i><b>This is Bold AND
Italic</b></i>
<b><i>And So is This</i></b>
This is Bold AND Italic

And So is This

Hơn nữa, bạn có thể áp dụng những kiểu vào trong phần tiêu đề. Lưu ý về cách đặt các tag style đóng và mở xung quanh những từ muốn tạo kiểu còn những tag đề mục thì bao quanh toàn bộ đề mục.
blah blah blah
<h2><i>New</i> and 
<tt>Improved!</tt></h2>
blah blah blah
blah blah blah

New and Improved!

blah blah blah

Áp dụng Style vào trong tài liệu của bạn

Lưu ý: Nếu bạn chưa có tài liệu từ các bài học trước, bạn có thể download ngay bây giờ.

Theo những bước sau để áp dụng các tag style cho văn bản HTML của bạn:

 1. Mở lại workspace của bạn (nếu nó chưa được mở).
 2. Trở lại tài liệu HTML "Volc.htm" của bạn trong chương trình soạn thảo.
 3. Tìm từ "volcano" trong câu đầu tiên của phần Introduction. Chúng ta sẽ làm từ này trở nên in đậm để đánh dấu đây là từ quan trọng.
 4. Chèn thêm các tag để làm từ này trở nên in đậm :
  
  <b>volcano</b>
  
 5. Bây giờ chúng ta sẽ sửa đổi đoạn văn thứ hai với những tag in đậm và in ngiêng để nhấn mạnh. Hãy thêm tag <b>...</b> và <i>...</i> quanh từ billion đó để đoạn này trông giống như sau :
  
  <p>
  Volcanoes have been a part of earth's history long 
  before humans. Compare the history of human beings, 
  a few million years in the making, to that of the
  Earth, over four <b><i>billion</i></b> years in the
  making.
  
 6. Cuối cùng, chúng ta sẽ sử dụng tag typewriter để chỉ ra một từ đặc biệt. Bên dưới đề mục Volcano Terminology, nhập vào đoạn sau:
  
  The study of volcanoes, or <tt>Volcanology</tt>,
  includes many odd terms.
  
 7. Lưu trữ trong trình soạn thảo và Reload trong Web browser của bạn.

Kiểm tra lại công việc của bạn

Hãy xem Ví dụ mẫu để nhìn thấy sự thay đổi. Điều quan trọng khi sử dụng các tag style là sự kết thúc đúng đắn các tag này bằng tag </> thích hợp. Nếu không, tất cả phần văn bản còn lại sẽ bị tác động của kiểu đã chọn. Khi nhìn sẽ có vẻ kỳ quặc.

 

Xem lại

 1. Các tag style của HTML là gì?
 2. Những tag nào được sử dụng cho việc định dạng các kiểu mẫu văn bản?
 3. Những bước nào bạn sử dụng cho việc áp dụng kiểu vào trong tài liệu HTML ?
 4. Điểm thêm*- Các tag này tạo ra tiện lợi khi tạo trang web như thế nào?

Thực tập tự do

Thử sử dụng các tag style để làm đậm, làm nghiêng, và dùng kiểu chữ đánh máy typewriter vào văn bản trong trang web của bạn. Hãy quan sát khi bạn có thể sử dụng thành công tổ hợp các kiểu mẫu.

Đi đến phần tiếp theo....

Làm thế nào để đặt một danh sách các mục (list of items) lại với nhau, thể hiện chúng ở cả dạng số (numbered fashion) và dạng dấu chấm (bulleted fashion).

 • 0. Tiêu chuẩn của HTML (3200 lần đọc) Trang In
 • Soạn thảo HTML (4957 lần đọc) Trang In
 • 1. Tạo tài liệu HTML đầu tiên (10735 lần đọc) Trang In
 • 2. Điều chỉnh một tài liệu HTML (2584 lần đọc) Trang In
 • 3. Sáu mức tiêu đề (2217 lần đọc) Trang In
 • 5. Làm việc với các kiểu mẫu (2287 lần đọc) Trang In
 • 4. Chia văn bản ra thành nhiều đoạn (3242 lần đọc) Trang In
 • 6. Danh sách, Danh sách, và Danh sách (2066 lần đọc) Trang In
 • 7. Thêm hình ảnh vào trang Web (4023 lần đọc) Trang In
 • 7a. Hình ảnh Inline (4976 lần đọc) Trang In
 • 8. Tạo Liên kết bằng Anchors (2886 lần đọc) Trang In
 • 8a. Liên kết đến tập tin cục bộ (7060 lần đọc) Trang In
 • 8b. URLs - Con trỏ đến Internet (2155 lần đọc) Trang In
 • 8c. Liên kết đến các site Internet bên ngoài (2838 lần đọc) Trang In
 • 8d. Liên kết Các phần của một Trang (3223 lần đọc) Trang In
 • 8e. Liên kết Siêu Hình ảnh (9489 lần đọc) Trang In
 • 9. Preformatted Text (2153 lần đọc) Trang In
 • 10. Các kí tự đặc biệt (25155 lần đọc) Trang In
 • 11. Danh sách mô tả (2043 lần đọc) Trang In
 • 12. Danh thiếp Địa chỉ và Liên kết E-Mail (2428 lần đọc) Trang In
 • 13. Blockquote ! (3052 lần đọc) Trang In
 • 14. Gộp lại (Lumping) hay Phân mảnh (Splitting) (45502 lần đọc) Trang In
 • 15. HTML "tiêu chuẩn" và "nâng cao" (3029 lần đọc) Trang In
 • 16. Màu sắc và Cấu trúc cho Nền (3718 lần đọc) Trang In
 • 17. Đừng làm cho chữ nhấp nháy! (3593 lần đọc) Trang In
 • 19. Easy Hard Rules (1991 lần đọc) Trang In
 • 20. Xét thêm về Sự Chỉnh lề (9461 lần đọc) Trang In
 • 21. Bảng (Table) (3440 lần đọc) Trang In
 • 22. Xét thêm về Hình ảnh và Danh sách (122655 lần đọc) Trang In
 • 23. Bản đồ Hình ảnh Liên kết (4086 lần đọc) Trang In
 • [ Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: