- Đơn chưa đặt hàng: 1,

11. Danh sách mô tả

(1050 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(1864 lần đọc)   Trang In


Danh sách mô tả (Descriptive List) là một dạng đặc biệt của danh sách:
 • danh sách
  • danh sách
   • danh sách...

Mục đích

Sau bài học này bạn có thể:
 • Xây dựng danh sách các mục cùng với khối văn bản mô tả nó được thụt vào trong.
 • Tạo một danh mục sách bằng danh sách mô tả.

Bài học

Lưu ý: Nếu bạn không có tài liệu từ những bài học trước, bạn có thể download ngay bây giờ.

Trong bài 6 chúng ta đã biết cách để tạo hai loại danh sách: có thứ tự <ol>...</ol> và không có thứ tự <ul>...</ul>. Bây giờ, chúng tôi sẽ giới thiệu một dạng thứ ba, danh sách mô tả. Không giống như những loại danh sách chúng ta đã thấy trước đây, danh sách mô tả đánh dấu các mục của nó không phải là một dấu chấm hoặc một số mà bằng dạng trình bày thụt vào trong của nó.

Dạng của tag danh sách mô tả là :


<dl>
<dt> description title1
<dd> description description1
<dt> description title2
<dd> description description2
:
:
:
<dt> description titleN
<dd> description descriptionN
</dl>  
Tag <dl> .... </dl> chứa trong nó nhiều cặp tiêu đề mô tả (description title) <dt> và sự mô tả (description) <dd> Một Web browser sẽ tạo thành một danh sách với mỗi mô tả được trình bày thụt vào so với tiêu đề của nó.

Khi nhìn trong Web browser ví dụ trên sẽ trông giống như sau:


description title1
description description1
description title2
description description2
:
:
description titleN
description descriptionN

Một danh sách mô tả có thể được sử dụng như là một tự điển (glossary) các định nghĩa, nhưng trong ví dụ chúng ta, chúng ta sẽ dùng nó để tạo một thư mục sách ngắn cho bài Volcano Web:

 1. Mở tập tin HTML index.htm trong trình soạn thảo.
 2. Sau danh sách không có thứ tự của tiêu đề References nhập như sau :
  
  <h3>Bibliography</h3>
  Check your library for these books:
  <dl>
  <dt>Cas, R.A.F. and Wright, J. V. (1987). 
  <dd><I>Volcanic Successions: Modern and Ancient.</I> 
  London: Allen &amp; Unwin.
  <dt>La Croix, A. (1904)
  <dd><I>La Montagna Pel&eacute;e et ses &Eacute;ruptions.</I>
  Paris: Masson
  <dt>Lipman, P.W. and Mullineaux (eds). (1981)
  <dd><I>The 1980 Eruptions of Mount St. Helens, Washington.
  </I>U.S. Geological Survey Professional Paper 1250.
  </dl>
  
  Chú ý: Chúng ta đã sử dụng một số Ký tự Đặc biệt cho dấu và ("&") trong tham khảo đầu tiên và dấu nhấn cho tham khảo thứ hai. Nếu bạn chưa quen với các ký tự đặc biệt của HTML, xem lại bài 10
 3. Lưu trữReload trong Web browser của bạn.

Kiểm tra lại công việc của bạn

So sánh tài liệu của bạn với ví dụ mẫu để biết tài liệu nên xuất hiện như thế nào. Nếu tài liệu của bạn không giống như ví dụ mẫu, hãy kiểm tra lại văn bản bạn đã đánh trong trình soạn thảo. Đừng quên các tag <dl>... </dl> để đánh dấu toàn danh sách. Lỗi thường gặp là quên chuyển đổi các tag <dt> và <dd>

Xem lại

Xem lại những chủ đề sau:
 1. Danh sách mô tả khác với danh sách có thứ tự và danh sách không có thứ tự ở những điểm nào?
 2. Trong trường hợp nào bạn có thể phải sử dụng trong một danh sách mô tả?
 3. Sự khác nhau giữa tag <dt> và tag <dd>?

Thực tập tự do

Sử dụng danh sách mô tả để thêm một bảng thuật ngữ hay một danh mục sách trong trang HTML của riêng bạn.

Một số thông tin thêm

Bạn có thể thêm các danh sách có thứ tự và không có thứ tự vào bên trong một danh sách mô tả. Lấy ví dụ, chúng ta sẽ tạo một một danh sách các nhóm khoáng chất chính. Mỗi nhóm có sự mô tả các tính chất của chúng, cùng với một danh sách con các khoáng chất và chúng được sử dụng trong xã hội như thế nào. Chúng ta muốn nó có dạng như sau (chỉ trình bày một ít):
Oxides
Combinations of metal ions with Oxygen, comprises the major ores extracted in mining operations
 • Hematite (iron ore)
 • Magnetite (iron ore, magnetic mineral)
 • Corundum (gemstone, abrasive)
Sulfates
Metal ions combine with the Sulfate ion (SO4), atomic structure sometimes can allow bonding of water molecules
 • Gypsum (plaster)
 • Barite (drilling mud)
Dạng HTML cho kết quả trên có dạng:

<dl>
<dt><b>Oxides</b>
<dd>Combinations of metal ions with Oxygen, comprises the major
ores extracted in mining operations
<ul>
<li>Hematite (iron ore)
<li>Magnetite (iron ore, magnetic mineral)
<li>Corundum (gemstone, abrasive)
</ul>
<dt><b>Sulfates</b>
<dd>Metal ions combines with the Sulfate ion (SO4), atomic
structure sometimes can allow bonding of water molecules
<ul>
<li>Gypsum (plaster)
<li>Barite (drilling mud)
</ul>
</dl>

Đi đến phần tiếp theo....

Thêm một thông tin về "chữ ký" (signature) cùng với một liên kết để gởi e-mail.

 • 0. Tiêu chuẩn của HTML (2996 lần đọc) Trang In
 • Soạn thảo HTML (4748 lần đọc) Trang In
 • 1. Tạo tài liệu HTML đầu tiên (10537 lần đọc) Trang In
 • 2. Điều chỉnh một tài liệu HTML (2446 lần đọc) Trang In
 • 3. Sáu mức tiêu đề (2064 lần đọc) Trang In
 • 5. Làm việc với các kiểu mẫu (2087 lần đọc) Trang In
 • 4. Chia văn bản ra thành nhiều đoạn (3038 lần đọc) Trang In
 • 6. Danh sách, Danh sách, và Danh sách (1917 lần đọc) Trang In
 • 7. Thêm hình ảnh vào trang Web (3729 lần đọc) Trang In
 • 7a. Hình ảnh Inline (4610 lần đọc) Trang In
 • 8. Tạo Liên kết bằng Anchors (2704 lần đọc) Trang In
 • 8a. Liên kết đến tập tin cục bộ (6235 lần đọc) Trang In
 • 8b. URLs - Con trỏ đến Internet (1945 lần đọc) Trang In
 • 8c. Liên kết đến các site Internet bên ngoài (2508 lần đọc) Trang In
 • 8d. Liên kết Các phần của một Trang (3061 lần đọc) Trang In
 • 8e. Liên kết Siêu Hình ảnh (8119 lần đọc) Trang In
 • 9. Preformatted Text (1944 lần đọc) Trang In
 • 10. Các kí tự đặc biệt (24711 lần đọc) Trang In
 • 11. Danh sách mô tả (1865 lần đọc) Trang In
 • 12. Danh thiếp Địa chỉ và Liên kết E-Mail (2267 lần đọc) Trang In
 • 13. Blockquote ! (2898 lần đọc) Trang In
 • 14. Gộp lại (Lumping) hay Phân mảnh (Splitting) (18440 lần đọc) Trang In
 • 15. HTML "tiêu chuẩn" và "nâng cao" (2842 lần đọc) Trang In
 • 16. Màu sắc và Cấu trúc cho Nền (3508 lần đọc) Trang In
 • 17. Đừng làm cho chữ nhấp nháy! (3458 lần đọc) Trang In
 • 19. Easy Hard Rules (1835 lần đọc) Trang In
 • 20. Xét thêm về Sự Chỉnh lề (7671 lần đọc) Trang In
 • 21. Bảng (Table) (3270 lần đọc) Trang In
 • 22. Xét thêm về Hình ảnh và Danh sách (14819 lần đọc) Trang In
 • 23. Bản đồ Hình ảnh Liên kết (3899 lần đọc) Trang In
 • [ Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: