- Đơn chưa đặt hàng: 1,

13. Blockquote !

(1077 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(3051 lần đọc)   Trang In


Vẫn còn một tag HTML đơn giản khác để sắp xếp lại văn bản của bạn:
Tag <blockquote> hỏi các tag <p><br> "Chúng ta làm gì đây?". Các tag này trả lời "Không rõ lắm, nhưng anh rất khác biệt so với chúng tôi!"

Mục đích

Sau bài học này bạn có khả năng:
 • Chèn một khối văn bản được trình bày thụt vào trong so với phần thân văn bản.
 • Áp dụng những tag định kiểu bên trong một văn bản được blockquote.

Bài học

Lưu ý: Nếu bạn chưa có tài liệu từ những bài học trước, hãy download ngay bây giờ.

Theo cách viết truyền thống, một đoạn trích dẫn của ba hoặc nhiều câu được làm nổi bật so với đoạn văn bản chính bằng cách trình bày như một khối văn bản được thụt vào bên trong (indented block of text). HTML cũng có khả năng này bằng cách sử dụng tag <blockquote>....</<blockquote>:


<blockquote>
"This is a long quotation from a very famous person. Since it is
so long and interesting, it should really be set off from the
rest of the text. This indicates clearly that the quote is from
someone other than the writer."
</blockquote>
Được nhìn thấy như sau :

"This is a long quotation from a very famous person. Since it is so long and interesting, it should really be set off from the rest of the text. This indicates clearly that the quote is from someone other than the writer."

Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng tất cả những gì của HTML chúng ta đã học trước đây vào bên trong tag <blockquote>, chẳng hạn như trong ví dụ sau đây:

<blockquote>
<H2>A Manifesto</H2>
This is a <B>long</B> quotation from a 
<A HREF="http://www.mcli.dist.maricopa.edu/alan/">
very famous person</A>. 
Since it is so long and interesting, it should really be
<pre>   set off</pre>
from the rest of the text.
<p>
<I>This indicates</I>:
<ul> 
<li>clearly that 
<li>the quote is from 
<li>someone other than the writer.
</ul>
</blockquote>
cho kết quả như sau:

A Manifesto

This is a long quotation from a very famous person. Since it is so long and interesting, it should really be
  set off
from the rest of the text.

This indicates:

 • clearly that
 • the quote is from
 • someone other than the writer.

Chúng ta hãy thêm một đoạn trích dẫn vào trang Volcano Web. Chúng ta sẽ sử dụng blockquote trong phần của nhà tự nhiên học người La mã Pliny, người đã chứng kiến sự hoạt động lại của núi lửa Vesuvius vào năm 79 sau công nguyên.

 1. Mở tập tin HTML index.htm trong trình soạn thảo.
 2. Bên dưới đề mục <h1>Volcano Web</h1>, thêm những dòng sau :
  
  <BLOCKQUOTE>
  <B><I>
  "Nature raves savagely, threatening the lands"
  </I></B><br>
  -- <A HREF="http://magic.geol.ucsb.edu/~fisher/pliny.htm">
  Pliny the Elder</A>, who died of asphyxiation after 
  observing the destruction of Pompeii by the
  79 A.D. eruption of Mount Vesuvius.
  </BLOCKQUOTE>
  
  Chú ý: hãy xem cách chúng ta sử dụng kết hợp cả in đậm và in nghiêng (xem bài 5) để làm sáng lên đoạn trích dẫn. Cách để sang dòng mới với tag <br> (xem bài 4). Chúng ta cũng tạo siêu liên kết cho "Pliny the Elder" đến một web site khác có nhiều thông tin hơn về Pliny và các quan sát của ông ta.

  Cũng nên chú ý cách tag <blockquote> thêm dấu ngắt đoạn trước và sau khối văn bản.

  Và cuối cùng, Các CHÚ Ý (giống như bạn đang xem) mà chúng tôi đã sử dụng trong các bài đều dùng đến tag <blockquote>!

 3. Lưu trữ Reload tập tin HTML.

Kiểm tra lại công việc của bạn

So sánh trang của bạn với ví dụ mẫu. Nếu tài liệu của bạn trông khác với mẫu, hãy xem lại văn bản bạn đã nhập trong trình soạn thảo.

Xem lại

Xem lại những vấn đề sau :
 1. Tag <blockquote> dùng để làm gì?
 2. Tại sao không cần tag <p> trước một blockquote?

Thực tập tự do

Hãy tạo kinh nghiệm với việc sử dụng tag <blockquote> trong trang Web của bạn. Đừng có nghĩ rằng tag này chỉ sử dụng cho việc trích dẫn. Nó có thể khá hiệu quả để làm cho sự trình bày trang web của bạn thêm đa dạng. Tag <blockquote> là một trong các cách để làm cho nhiều trang web không phải là những đoạn văn dài dòng vô vị.

Một vài tác giả sử dụng hai (hoặc nhiều hơn) tag <blockquote> lồng vào nhau để tạo ra hiệu ứng chừa lề. Ví dụ như:

<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>"Oh, for more tags," he lamented.
<p>Replied she, "Remember, dear, that while HTML may
be limited in terms of control 
over page layout, there is a great 
deal of potential in creatively use 
of the number of tags."
</BLOCKQUOTE>
/BLOCKQUOTE>
</BLOCKQUOTE>

Được hiển thị như sau:

"Oh, for more tags," he lamented.

Replied she, "Remember, dear, that while HTML may be limited in terms of control over page layout, there is a great deal of potential in creatively use of the number of tags."


Đến phần tiếp theo....

Phân chia một trang Web đơn thành "các đoạn" liên kết với nhau ....

 • 0. Tiêu chuẩn của HTML (3200 lần đọc) Trang In
 • Soạn thảo HTML (4957 lần đọc) Trang In
 • 1. Tạo tài liệu HTML đầu tiên (10735 lần đọc) Trang In
 • 2. Điều chỉnh một tài liệu HTML (2584 lần đọc) Trang In
 • 3. Sáu mức tiêu đề (2217 lần đọc) Trang In
 • 5. Làm việc với các kiểu mẫu (2286 lần đọc) Trang In
 • 4. Chia văn bản ra thành nhiều đoạn (3241 lần đọc) Trang In
 • 6. Danh sách, Danh sách, và Danh sách (2066 lần đọc) Trang In
 • 7. Thêm hình ảnh vào trang Web (4022 lần đọc) Trang In
 • 7a. Hình ảnh Inline (4975 lần đọc) Trang In
 • 8. Tạo Liên kết bằng Anchors (2886 lần đọc) Trang In
 • 8a. Liên kết đến tập tin cục bộ (7060 lần đọc) Trang In
 • 8b. URLs - Con trỏ đến Internet (2154 lần đọc) Trang In
 • 8c. Liên kết đến các site Internet bên ngoài (2837 lần đọc) Trang In
 • 8d. Liên kết Các phần của một Trang (3223 lần đọc) Trang In
 • 8e. Liên kết Siêu Hình ảnh (9488 lần đọc) Trang In
 • 9. Preformatted Text (2153 lần đọc) Trang In
 • 10. Các kí tự đặc biệt (25155 lần đọc) Trang In
 • 11. Danh sách mô tả (2043 lần đọc) Trang In
 • 12. Danh thiếp Địa chỉ và Liên kết E-Mail (2428 lần đọc) Trang In
 • 13. Blockquote ! (3052 lần đọc) Trang In
 • 14. Gộp lại (Lumping) hay Phân mảnh (Splitting) (45502 lần đọc) Trang In
 • 15. HTML "tiêu chuẩn" và "nâng cao" (3029 lần đọc) Trang In
 • 16. Màu sắc và Cấu trúc cho Nền (3718 lần đọc) Trang In
 • 17. Đừng làm cho chữ nhấp nháy! (3593 lần đọc) Trang In
 • 19. Easy Hard Rules (1991 lần đọc) Trang In
 • 20. Xét thêm về Sự Chỉnh lề (9460 lần đọc) Trang In
 • 21. Bảng (Table) (3440 lần đọc) Trang In
 • 22. Xét thêm về Hình ảnh và Danh sách (122655 lần đọc) Trang In
 • 23. Bản đồ Hình ảnh Liên kết (4086 lần đọc) Trang In
 • [ Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: