- Đơn chưa đặt hàng: 1,

19. Easy Hard Rules

(630 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(1991 lần đọc)   Trang In


Bạn có bị lúng túng không? Đây chỉ là một trong các thông số tạo ra
để phân chia những phần khác nhau của một trang Web.

Mục đích

Sau bài học này bạn có thể:
 • Tạo những đường hard rule với độ dày mỏng khác nhau.
 • Tạo những đường hard rule với chiều rộng khác nhau.
 • Tạo những đường hard rule không có bóng mờ.

Bài học

Lưu ý: Chúng ta sẽ không sửa đổi trang Web của chúng ta trong bài học này - vì thế bạn có thể xem lại và quyết định sử dụng nó nếu bạn muốn có kinh nghiệm với nó. Trước hết bạn có thể xem qua trang kiểm tra để xem web browser của bạn có hổ trợ những tag trong bài này hay không.

Sự mở rộng đầu tiên cho HTML của Netsacpe là cung cấp một vài thông số định dạng cho tag <hr> (Hard Rule) - xem bài 4). Mặc nhiên, NetScape Browser tự động hiển thị một đường thẳng đậm ba chiều, có bóng mờ trông tốt hơn là một đường thẳng trong các web browser trước đó.

Độ dày của đường

Khả năng đầu tiên để tạo ra những đường có độ dày khác nhau bằng cách sử dụng thông số:
 <hr size=N>
trong đó N là độ dày của đường tính bằng số điểm. Chúng ta hãy xem vài ví dụ để thấy được hiệu ứng (trong trang có nền trắng như trang này hiệu quả không được rõ lắm):

<hr size=2> same as <hr> :

<hr size=8> :


<hr size=20> :


 

Chiều rộng của đường

Thông số định dạng khác cho tag <hr> là điều chỉnh độ rộng của đường - không cần thiết phải trải nó ngang ra toàn bộ trang. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng dạng sau:
 <hr width=X>
<hr width=Z%>
Trong đó X là số điểm của chiều rộng còn Z là tỷ lệ phần trăm của trang hiện hành. Thông thường, chúng tôi đề nghị sử dụng dạng tỷ lệ phần trăm vì nó sẽ tự điều chỉnh theo độ rộng cửa sổ browser đang được người đọc sử dụng (vài người sử dụng màn hình có độ phân giải cao trong khi các người khác chỉ có màn ảnh 13").

Sau đây là một vài ví dụ (hãy xem cách chúng ta thêm luôn tag size):

<hr width=80 size=10> :

<hr width=80% size=10> :


Chú ý: Thử co vào và/hay dãn ra độ rộng cửa sổ web browser của bạn để thấy sự khác nhau giữa việc chỉ định chiều rộng theo số điểm tuyệt đối (width=80) so với chỉ định theo tỷ lệ phần trăm của trang web (width=80%)

<hr width=40% size=10> :


<hr width=5% size=10> :


Không có bóng

Cuối cùng, có thể có trường hợp mà bạn không muốn bóng ba chiều trên tag <hr>. Nó chỉ đơn giản như sau:
<hr width=80% size=6 noshade> :

Xem lại

Xem lại những chủ đề sau :
 1. Làm thế nào thay đổi độ dày của một hard rule?
 2. Làm thế nào thay đổi chiều rộng của một hard rule?
 3. Thuộc tính noshade bên trong tag <hr> tạo ra hiệu ứng gì?

Thực tập tự do

Tạo kinh nghiệm bằng một vài thuộc tính cho <hr> trong các trang web của bạn.

Đến phần tiếp theo....

Chuyển văn bản về trái... không! về phải... không! vào giữa...

 • 0. Tiêu chuẩn của HTML (3200 lần đọc) Trang In
 • Soạn thảo HTML (4957 lần đọc) Trang In
 • 1. Tạo tài liệu HTML đầu tiên (10735 lần đọc) Trang In
 • 2. Điều chỉnh một tài liệu HTML (2584 lần đọc) Trang In
 • 3. Sáu mức tiêu đề (2217 lần đọc) Trang In
 • 5. Làm việc với các kiểu mẫu (2287 lần đọc) Trang In
 • 4. Chia văn bản ra thành nhiều đoạn (3242 lần đọc) Trang In
 • 6. Danh sách, Danh sách, và Danh sách (2066 lần đọc) Trang In
 • 7. Thêm hình ảnh vào trang Web (4023 lần đọc) Trang In
 • 7a. Hình ảnh Inline (4976 lần đọc) Trang In
 • 8. Tạo Liên kết bằng Anchors (2886 lần đọc) Trang In
 • 8a. Liên kết đến tập tin cục bộ (7060 lần đọc) Trang In
 • 8b. URLs - Con trỏ đến Internet (2155 lần đọc) Trang In
 • 8c. Liên kết đến các site Internet bên ngoài (2838 lần đọc) Trang In
 • 8d. Liên kết Các phần của một Trang (3223 lần đọc) Trang In
 • 8e. Liên kết Siêu Hình ảnh (9489 lần đọc) Trang In
 • 9. Preformatted Text (2153 lần đọc) Trang In
 • 10. Các kí tự đặc biệt (25155 lần đọc) Trang In
 • 11. Danh sách mô tả (2043 lần đọc) Trang In
 • 12. Danh thiếp Địa chỉ và Liên kết E-Mail (2428 lần đọc) Trang In
 • 13. Blockquote ! (3052 lần đọc) Trang In
 • 14. Gộp lại (Lumping) hay Phân mảnh (Splitting) (45502 lần đọc) Trang In
 • 15. HTML "tiêu chuẩn" và "nâng cao" (3029 lần đọc) Trang In
 • 16. Màu sắc và Cấu trúc cho Nền (3718 lần đọc) Trang In
 • 17. Đừng làm cho chữ nhấp nháy! (3593 lần đọc) Trang In
 • 19. Easy Hard Rules (1992 lần đọc) Trang In
 • 20. Xét thêm về Sự Chỉnh lề (9461 lần đọc) Trang In
 • 21. Bảng (Table) (3440 lần đọc) Trang In
 • 22. Xét thêm về Hình ảnh và Danh sách (122655 lần đọc) Trang In
 • 23. Bản đồ Hình ảnh Liên kết (4086 lần đọc) Trang In
 • [ Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: