- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Những font thường dùng

(295 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(34145 lần đọc)   Trang In


FONTS
 


Khi dùng chương trình, nếu không đọc được tiếng Việt thì chắc chắn là thiếu fonts. Các fonts thường dùng là: VNArial, VN Times New Roman, .VNarial, Times New Roman EVT, Y khoa, VN Times2, VN-Times, VN-Helve, VN-Fato, Wingdings, MS San Serif, ...nén thành tập tin Fonts.exe  838.297 bytes

 free

Bảng mã chính của MinhDucSoft là Vietwave_X (trừ CafeNet viết bằng Unicode)


BẢNG MÃ VIETWARE_X VÀ UNICODE

1/ VietWare_X: Để gõ được font VietWare_X, máy vi tính phải cài bộ gõ như VietKey 2000 hoặc bộ gõ VietWare.
   Với VietKey 2000, chọn bảng mã là 23- Vietware_X.
   Các fonts VietWare_X có VN đi trước tên font như VNArial, VN Times New Roman,...

2/Unicode (dựng sẵn):
  
Để gõ được font Unicode, máy vi tính phải có cài bộ gõ VietKey 2000 hoặc Unikey hoặc tương tự.
   Với VietKey2000, chọn bãng mã Unicode dựng sẵn là (39 -VN Unicode 1).
   Chọn font cho các đoạn văn bản là 1 trong các font sau Arial, Times New Roman, Tahoma, Verdana,...

Nếu bạn chưa có bộ gõ ViệtKey2000, nhắp vào đây để download.
Tìm kiếm
 Tìm theo từ: