- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Mã hóa tập tin PHP, PERL


Mã hóa miễn phí

Chức năng này tạo một nội dung tập tin PHP hoặc PERL mới từ tập tin của bạn, ngăn chặn sự tò mò của người khác muốn soi mã nguồn của bạn.

Chép mã của bạn vào khung nhập bên cạnh, nhấn nút "Chuyển đổi" để tạo nội dung mới.

Với những tập tin 5KB trở lên, bạn sẽ được tập tin kết quả nhỏ hơn, giúp bạn đở tốn dung lượng chứa tập tin của hosting.

Chú ý: Phải sao lưu tập tin gốc trước khi thay thế, bất trắc có thể xãy ra, và chúng tôi không đảm bảo sự phục hồi được tập tin đã mã hóa.