- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Dữ liệu truy cập (bandwidth) mua thêm  48.605 VND/100MB


Để tăng thêm số lượng, kích dấu " + " bên dưới
Để thêm vào gói dịch vụ, kích nút "Thêm vào gói dịch vụ".

Mã khách hàng:

Bạn đang tiếp tục gói dịch vụ! [ Xem lại ]

 Số lượng: 100MB  [ Trở về ]